رضا ربیعی دوشنبه 25 آبان 1394 11:52 ق.ظ نظرات ()

ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ...


ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ...


میبینـــــﯽ...


ﭼﯿﺰﯼ...


ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ...!


ﺟـــﺰ...


ﯾﮏ ﺑﻐﻞ ﺗﻨﻬــــﺎﯾﯽ...!


ﭼﻨــــﺪ ﺧﻂ ﺣﺮﻑ ﻧﺎ ﮔﻔﺘـــﻪ...!


ﻭ...


ﯾﮏ ﺩﻝ پﺮ...


به دل نگــــیر خـــدا ، ولـــی دنیات قشـــنگ نیســــت.!